واحد مجزا خدمات چاپیکی دیگر از خدمات مدیر مجازی برای مدیران سراسر کشور:

وب سایت ویزیت چاپ ، تنها مرکز چاپ 2 ساعته کارت ویزیت در استان خراسان است . 

 

برای استفاده از خدمات واحد مجزا بخش چاپ  مدیر مجازی به وب سایت اختصاصی این بخش مراجعه کنین 

www.vizitchap.com

 

Image